www.larsgrangaard.dk

Malerier af Hans Erik Jensen


Hans Erik Jensen 1898-1973 (scroll down for English version)

Lidt om manden bag billederne i Toustrup forsamlingshus fortalt af datteren Anna Grete Søberg:

Vægudsmykningen i Toustrup Forsamlingshus er udført af min far lærer Hans Erik Jensen (1898-1973). Min far blev født i små kår. Faderen var først skomagersvend med stor lyst til bogen. Siden gik han på seminariet, mens moderen ”syede ham til lærer”, -- som det hedder i familien, idet hun med nål og tråd opretholdt husholdningen under mandens studier. Drengen havde stor lyst til at tegne, men papir var dyrt, så de første børnetegninger, vi har fra hans hånd, er udført på vasket margarinepapir.

 

Far kom til Toustrup skole i 1923 og faldt straks for den smukke egn og i fritiden tegnede og malede han, så snart inspirationen indfandt sig. Han førte bog over produktionen, det blev til 2000 billeder, som nu hænger rundt i mange hjem. En del billeder skænkede han til plejecenteret i Sorring.

 

I 1934 mistede han sin første kone og stod alene med fire piger. I det år udførte han det store gavlmaleri, som forestiller et bystævne, vistnok efter fynsk model. Siden blev han gift igen og fik tre børn. Forsamlingshuset manglede altid penge til vedligeholdelse. Et af fars fyndord lød således: ”Guld og sølv har jeg ikke, men hvad jeg har, det giver jeg Jer”. Så over en årrække udsmykkede han salens vægge med motiver fra huse og gårde i sognet, som de så ud i 1920’erne. Brande og vejforlægning har siden hærget slemt, men den gamle landsby er bevaret der i salen. Mellem billederne skrev han gamle ordsprog, måske med en lille bagtanke om at revse sine bysbørn lidt.

 

Fars interesser var mange og skiftende. Han oprettede et sangkor og i de hårde krigsvintre instruerede han amatørskuespil, C. Hostrups ”Genboerne” og ”Eventyr på fodrejsen”, som blev opført i forsamlingshuset. Bagtæpper og sceneudsmykning udførte han med stor snilde, jeg husker et rislende springvand på scenen, bygget over en transportspand fra Rosengården. Desuden var han erklæret pacifist over overbevist retsstatsmand og troede meget på en bedre fremtid gennem verdenssproget Esperanto. Dette sprog gav internationale kontakter, der medførte, at vi i 30’erne husede jøder på flugt fra nazismen bl.a. den ungarske maler Stefan Barta, som kom flere gange sidst i vinteren 1940. Under besøgene udførte han fine akvareller fra Toustrup og protrætter af hele vores søskendeflok. Alt det værner vi om i familien. Barta overlevede krigen og besøgte os sidst i 1963.

 

Jeg tror ikke, det var fars tanke at vægmalerierne skulle overleve i så mange år. De var udført på kalkede vægge og husets levetid ville nok også være begrænset. Men folk i byen ville det anderledes. Energiske bestyrelser udvirkede at både hus og billeder blev restaureret, så Toustrup forsamlingshus i dag står som en seværdighed og er en hyggelig ramme om mange begivenheder.

I påsken 1984 blev der i forsamlingshuset arrangeret en udstilling af fars malerier udlånt fra mange hjem. Aksel Lindballe var initiativtager og gjorde et stort stykke arbejde vedrørende udstillingen, som blev besøgt af mange mennesker. Og den gamle landsby er bevaret på væggene.

 

---------

Hans Erik Jensen 1898-1973

A little about the man behind the pictures in Toustrup Assembly House,

told by Anna Grete Søberg, daughter:
The wall decoration in Toustrup Assembly House is performed by my father teacher Hans Erik Jensen (1898-1973). My father was born in small corpses. The father was the first shoemaker's fellow, with a great desire for the book. Since then, he went to the seminar while the mother "sewed him for teacher" - as it is called in the family, with her needle and thread maintaining the household during her husband's studies. The boy wanted to draw, but paper was expensive so the first children's drawings we have from his hand are done on washed margarine paper.

Father came to Toustrup school in 1923 and immediately fell for the beautiful region, and in his spare time he painted and painted as soon as the inspiration came in. He made a book of production, it became 2,000 images, now hanging around in many homes. Some pictures he donated to the care center in Sorring.

In 1934 he lost his first wife and stood alone with four girls. In that year, he performed the great gable painting, which depicts a city-skyline, even after the Fynian model. Then he got married again and got three children. The assembly house was always missing money for maintenance. One of the father's findings was as follows: "Gold and silver I have not, but what I have, I give you." So over a number of years he decorated the walls of the hall with motifs from houses and farms as they looked in the 1920s. Fires and roadside has since gone badly, but the old village is preserved there in the hall. Between the pictures he wrote old proverb, perhaps with a little backdrop of tearing his little children a little.

Father's interests were many and changing. He created a song choir and in the hard war winters he instructed amateur plays, C. Hostrups "Genbos" and "Adventure on the Road", which was recorded in the assembly house. Backdrops and stage decoration he performed with great enthusiasm, I remember a rippling fountain on the stage, built over a transport plot from Rosengården. In addition, he was declared a pacifist over a convinced governor and believed much in a better future through world-language Esperanto. This language gave international contacts, which meant that in the 30's we housed Jews on the run from Nazi The Hungarian painter Stefan Barta, who came several times in the winter of 1940. During the visits he performed fine watercolors from Toustrup and portraits of all our siblings. Everything we care about in the family. Barta survived the war and visited us in the late 1963s.

I do not think it was father's thought that the murals would survive for so many years. They were made on calcined walls and the life of the house would also be limited. But people in the city wanted it differently. Energetic boards made sure that both houses and pictures were restored, so the Toustrup assembly hall today stands as an attraction and is a nice framework for many events.
In the Easter of 1984, an exhibition of father's paintings was loaned from many homes in the assembly hall. Axel Lindballe was the initiator and did a great job about the exhibition, which was visited by many people. And the old village is preserved on the walls.